Secció Àrbitres:

En data 22 de juliol de 2022 el Comitè d’Arbitratge de la FCE va decidir que:
1) Els àrbitres, tant autonòmics com estatals, amb inactivitat arbitral igual o superior a 4 anys no podran arbitrar competicions oficials de la FCE.
2) Els àrbitres, tant autonòmics com estatals, que rebin un informe dels delegats arbitrals que marqui la necessitat de reciclar-se no podran arbitrar competicions oficials de la FCE.
3) Els àrbitres inclosos en els punts 1 i 2 dels anteriors epígrafs que estiguin interessats en arbitrar competicions oficials de la FCE hauran de matricular-se en els cursos de reciclatge arbitral oferts per la FCE. Caldrà que superin el curs per considerar-se àrbitres reciclats.

4) Es distingirà, tenint una diferent retribució econòmica, entre dos tipus d’àrbitre:

 • Tipus B: nous àrbitres autonòmics, àrbitres autonòmics en actiu en els darrers 4 anys o àrbitres autonòmics inactius en els darrers 4 anys que superin el reciclatge. Retribució econòmica bàsica.
 • Tipus A: àrbitres estatals en actiu en els darrers 4 anys o àrbitres estatals inactius en els darrers 4 anys que superin el reciclatge. Retribució econòmica superior.

Altres informacions d’interès per àrbitres:

 • Manual de l’àrbitre – disponible aquí
 • Reglament FIE – disponible aquí
 • Quadre de faltes i sancions – disponible aquí
 • Explicació no combativitat – disponible en tutorial o document
 • Informació formació d’àrbitres autonòmica – disponible a secció web Formació
 • Bossa d’àrbitres: la Federació disposa d’una bossa d’àrbitres on es recullen tots els àrbitres autonòmics titulats. Aquesta bossa, que qualsevol clubs català pot sol·licitar, serveix per cercar personal arbitral en cas de necessitat (els àrbitres són agents lliures que poden arbitrar per qualsevol club o per la pròpia Federació).

Secció Delegat d’Arbitratge:

La figura del Delegat d’Arbitratge forma part del Directori Tècnic i és l’encarregat de tota la gestió arbitral i normativa de la competició.

En data 14 de Desembre de 2023 el Comitè d’Arbitratge de la FCE va decidir que:

1) La tasca de Delegat d’Arbitratge serà assumida, sempre que sigui possible, per un membre del Comitè d’Arbitratge en primera instancia.

2) En cas de que cap membre del Comitè d’Arbitrage estigui disponible es designarà a un àrbitre de la competició, amb titulació estatal, com a Delegat d’Arbitrage.

 

Secció Directoris Tècnics:

 • Manual del Directori Tècnic – disponible aquí
 • Assignacions DTs de la 22/23 (disponible aquí), de la 21/22 (disponible aquí) i de la 20/21 (disponible aquí).
 • Actualitzacions d’Engarde i similars:
 • Informació formació DT autonòmic – disponible a secció web Formació
 • Bossa de Directoris Tècnics: la Federació disposa d’una bossa on es recullen tots els Directoris Tècnics autonòmics titulats. Aquesta bossa, que qualsevol clubs català pot sol·licitar, serveix per cercar personal arbitral en cas de necessitat (els Directoris Tècnics són agents lliures que poden arbitrar per qualsevol club o per la pròpia Federació).