La Federació Catalana d’Esgrima organitza seminaris d’arbitratge. Amb els continguts que s’imparteixen en aquests seminaris es prepara als assistents per poder-se examinar i superar amb èxit l’examen d’arbitratge autonòmic i estatal a les tres armes.

EDICIONS DEL SEMINARI: 


ESTRUCTURA DEL SEMINARI: 

El Seminari té una càrrega lectiva de 14 hores (10 hores de classe i 4h de pràctiques). El programa, estructurat en 4 mòduls, inclou explicacions, exercicis i exemples pràctics.

Mòdul de Generalitats – 4h de càrrega lectiva que inclouen:

– Conceptes bàsics
– La terminologia
– Les regles bàsiques d’organització
– Reglament tècnic (3 armes)
– Normativa de sancions

Mòdul d’Espasa – 1h de càrrega lectiva

Mòdul de Floret – 2h de càrrega lectiva

Mòdul de Sabre – 2h de càrrega lectiva

OBSERVACIONS i CONSIDERACIONS:

  • La càrrega lectiva del curs i els continguts poden variar en funció de les necessitats que el Comitè d’Arbitratge de la FCE estimi per la convocatòria de cadascuna de les edicions del Seminari d’Arbitratge. 
  • Cada alumne inscrit al curs té dret a examinar-se i participar dels exàmens i pràctiques arbitrals que la Federació organitzarà durant les jornades de Lliga Catalana de cadascuna de les armes dintre de la temporada esportiva en que l’alumne/a ha cursat el curs. Si l’alumnat no supera la formació un cop finalitzades les Lligues Catalanes de la temporada esportiva corresponent a la formació, amb independència del motiu, es considerarà no apte i haurà de renovar la seva inscripció en propers cursos per tornar a optar a exàmens i/o pràctiques arbitrals. 
  • Cada alumne serà convocat, via correu electrònic, a cadascun dels exàmens i pràctiques arbitrals que la Federació organitzi. Caldrà confirmació escrita d’assistència a la convocatòria per part de l’alumnat convocat.
  • A l’alumnat considerat no apte un cop finalitzada cadascuna de les temporades esportives se li conservarà la nota dels exàmens teòrics durant 1 temporada (la temporada inmediatament posterior al curs on va matricular-se). Si transcorreguda aquesta temporada de pròrroga l’alumne/a en qüestió no supera de nou el curs o no renova la seva inscripció matriculant-se a algun dels cursos oferts la nota de l’exàmen teòric es perdrà i caldrà examinar-se de nou.