Protecció de dades personals. De conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la normativa de desenvolupament, vam informar a l’interessat que les dades personals facilitades en aquest lloc web i els generats com a conseqüència de la navegació i l’ús de les funcionalitats i serveis seran tractades per la Federació Catalana d’Esgrima que és el responsable.
Finalitat del tractament. Respondre a la sol·licitud de l’interessat i l’enviament d’informació d’interès.
Legitimació per al tractament. El consentiment de l’usuari.Cessió de dades. En els supòsits previstos per la Llei.

Temps de conservació de les dades. Mentre duri la finalitat per a la qual són tractats i en qualsevol cas per complir amb les obligacions legals.

Transferència internacional de dades. No es produeix

Drets dels ciutadans. Podeu accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació, la supressió, la portabilitat, la limitació del tractament, oposar-se a el tractament escrivint al Responsable indicat, CIF Q5856154I, amb domicili al C / Duquessa d’Orleans, 29, baixos, 08034, Barcelona, ​​correu electrònic: fce@esgrima.cat.

També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Dades de contacte amb el DPO: protecciodades@esgrima.cat.