La Federació Catalana d’Esgrima, amb el suport i aval de la UFEC i la SGEAF, ha treballat per confeccionar el seu propi Protol per la minoració del risc de contagi COVID19 en el desenvolupament de la pràctica i competició d’Esgrima. Podeu consultar aquí el Protocol en qüestió:

L’esmentat Protocol fa referència, en repetides ocasions, a la Declaració responsable enfront la COVID19. Disponible aquí:

IMPORTANT: aprofitem per informar que tota persona que participi en activitats o competicions d’Esgrima declara, amb la seva pròpia participació, haver estat informat del present protocol i es compromet a seguir-lo i respectar-lo. Tanmateix el desconeixement o no lectura del protocol no eximeix a cap participant o assistent del compliment del mateix.